Select Page

ข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. >  โครงสร้างหน่วยงาน (คลิ๊ก)
2. ข้อมูลผู้บริหาร
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > ผู้บริหาร (คลิ๊ก)
3. อำนาจหน้าที่
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > หน่วยงานภายใน (คลิ๊ก)

แยกตามสำนัก/กอง

4. ข้อมูลการติดต่อ
5. ข่าวประชาสัมพันธ์
6. Q&A
7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13. E-Service

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16. ความก้าวหน้าการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. รายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

25. การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 143 total views,  1 views today