Select Page
นายสนั่น สนธิเมือง

นายสนั่น สนธิเมือง

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจการทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางด้านสังคมจิตวิทยาและที่เกี่ยวเนื่อง
 • เสนอแนะ จัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • ศึกษา วิเคราะห์โครงการด้านการพัฒนาของราชการฝ่ายพลเรือนที่สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้คําปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ส่งเสริม สนับสนุน และหรือ จัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างความรัก ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ดําเนินการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
 • อํานวยความเป็นธรรมช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาระบบงานยุติธรรม เร่งรัดติดตาม สนับสนุนและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน
 • ส่งเสริมกระบวนการต่อสู้ทางความคิดให้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้เห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นพลเมืองของสังคมไทยที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต
 • พัฒนากรอบและเนื้อหาของข้อมูลบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นําไปสู่การสนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรวมด้านการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Big Data)
 • การสร้างและพัฒนาระบบการทํางานแบบเครือข่ายทั้งในภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มแกนนําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ติดตามและประเมินผลการตําเนินการด้านการพัฒนาเสริมความมั่นคงเซิงประเต็นโดยร่วมมือกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ถูกต้อง แม่นยําและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายสนั่น  สนธิเมือง ตำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา (อํานวยการสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองอํานวยการและประสานงานเพื่อความมั่นคง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอํานวยความเป็นธรรม
  • นางอาดีลา  บูเดียะ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายไซยะ  เจ๊ะแหล้        ตำแหน่ง นิติกรขํานาญการพิเศษ
   • นางสาวกานตา  วัฒนายากุล        ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนขํานาญการ
   • นางสาวอารีย์  เหล็มปาน       ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
   • นางสาวกรซินี  ศศิธนากร        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวอารียา  เจ๊ะแอ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-801 / โทรสาร 073-203-801
 • กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง
  • นายธัชชัย  อุบลไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายพิพัฒน์  พละมาต        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
   • นายอัสมัน  แวกามา       ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
   • นายมนูญ  มณีวิทย์      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • โทรศัพท์ 073-274-374 / โทรสาร 073-274-374
 • กลุ่มงานเยียวยา
  • นางสาวอุบล  ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางปรัศนี  โต๊ะกาบู        ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นางสุทธิดา  ศาสน์ประดิษฐ์        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
   • นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
   • นางธารีรัตน์  เจะมะ        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน
   • นางสาวรอฮีมะห์  ตาเละ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวซารียะห์  ชําซี        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวณัฐญาภัทร์  อินทรคงรอด        ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • โทรศัพท์ 073-274-102 / โทรสาร 073-274-107
 • ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • นายบดินทร์  เดซอรัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองซ้านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางพิริยา  ว่องวรางกูล        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาซีพขํานาญการ
   • นายณฐวัฒน์  จินาวัฒน์        ตำแหน่ง นิติกรชํานาญการ
   • นางจารี  เกื้อพะระ        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งสสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญงาน
   • นางฮาบีบะห์  กาเสาะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-274-464 / โทรสาร 073-274-740
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นางสาวปนัดดา  อิสเฮาะ ตำแหน่ง นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายกิตติศักดิ์  ทองขาว        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายคมกฤต  อมฤตวรรณ        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวบุณรตา  กะเดช        ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นางสาวซูไฮลา  ยะซิง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • ว่าที่ ร.ต.มนัสนันท์  เจ๊ะและ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวบูรีซัน  เวาะแห        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-880 / โทรสาร 073-203-880

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2561