Select Page
นายปรีชา นวลน้อย

นายปรีชา นวลน้อย

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจการทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางด้านสังคมจิตวิทยาและที่เกี่ยวเนื่อง
 • เสนอแนะ จัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • ศึกษา วิเคราะห์โครงการด้านการพัฒนาของราชการฝ่ายพลเรือนที่สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้คําปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ส่งเสริม สนับสนุน และหรือ จัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างความรัก ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ดําเนินการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
 • อํานวยความเป็นธรรมช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาระบบงานยุติธรรม เร่งรัดติดตาม สนับสนุนและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน
 • ส่งเสริมกระบวนการต่อสู้ทางความคิดให้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้เห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นพลเมืองของสังคมไทยที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต
 • พัฒนากรอบและเนื้อหาของข้อมูลบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นําไปสู่การสนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรวมด้านการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Big Data)
 • การสร้างและพัฒนาระบบการทํางานแบบเครือข่ายทั้งในภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มแกนนําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ติดตามและประเมินผลการตําเนินการด้านการพัฒนาเสริมความมั่นคงเซิงประเต็นโดยร่วมมือกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ถูกต้อง แม่นยําและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายปรีชา นวลน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (อํานวยการสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองอํานวยการและประสานงานเพื่อความมั่นคง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอํานวยความเป็นธรรม
  • นางอาดีลา  บูเดียะ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวปนัดดา  อิสเฮาะ ตำแหน่ง นิติกรชํานาญการพิเศษ
   • นายบดินทร์  เดซอรัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
   • นายกิตติศักดิ์  ทองขาว        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
   • นางสาวอารีย์  เหล็มปาน       ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
   • นางสาวกานตา  วัฒนายากุล        ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   • นายณฐวัฒน์  จินาวัฒน์        ตำแหน่ง นิติกรชํานาญการ
   • นางพิริยา  ว่องวรางกูล        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   • นายมนูญ  มณีวิทย์       ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
   • นางสาวกรซินี  ศศิธนากร        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวอารียา  เจ๊ะแอ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายธารธรรม  คำแป้น       ตำแหน่ง นิติกร
    • โทรศัพท์ 073-203-801 / โทรสาร 073-203-801
 • กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง
  • นายธัชชัย  อุบลไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวอัญชลี  วงศ์ศรีสมบูรณ์        ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
   • นายคมกฤต  อมฤตวรรณ        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายมูหัมหมัดอามิน  สาลาจะ  ตำแหน่ง ครู คศ 2 
   • นายอัสมัน  แวกามา       ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
   • นายวิทยา  นะนุ้ย  ตำแหน่ง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • โทรศัพท์ 073-274-374 / โทรสาร 073-274-374
 • กลุ่มงานเยียวยา
  • นางสาวอุบล  ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางปรัศนี  โต๊ะกาบู        ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นางสุทธิดา  ศาสน์ประดิษฐ์        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
   • นางสาวสิรีธร  สิงห์นำโชค      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวรอฮีมะห์  ตาเละ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวซารียะห์  ชําซี        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวณปภัช  อินคงรอด      ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • โทรศัพท์ 073-274-102 / โทรสาร 073-274-107
    • โทรศัพท์ 073-274-464 / โทรสาร 073-274-740 (ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • กลุ่มงานอํานวยการและบริหาร
  • นายหัสนี  เจะนิ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   •  
   • นายสมพร อุไรวรรณ        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวนวรัตน์  ยอดผักแว่น        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางสาวซูไฮลา  ยะซิง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • ว่าที่ ร.ต.มนัสนันท์  เจ๊ะและ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวนูรีซัน  เวาะแห        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-880 / โทรสาร 073-203-880

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563