Select Page
พันโท เชิด อักษรรัตน์

พันโท เชิด อักษรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักฯ

อำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทําแผนกําลังคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดระบบงานและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ การจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บําเหน็จความชอบและสิทธิประโยชน์ และเสนอแนะ หรือแนะนําหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การประสานนโยบายและแผนงาน ตลอดจน สนับสนุน ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการด้านสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกประเภทของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอํานวยการและเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไปงานอาคารและสถานที่ การกํากับดูแลยานพาหนะและงานรักษาความปลอดภัย
 • ดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการและเลขานุการผู้บริหารและที่ปรึกษาข้าราชการประจําฝ่ายพลเรือนของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธี การบริหารงานทั่วไป การประสานราชการ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินกองทุนต่างๆ
 • การบริหารพัสดุของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม งานด้านกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ทําความเห็นเบื้องต้นประ กอบการวินิจฉัย อุธรณ์คําสั่งทางปกครองที่อยู่ในอํานาจของเลขาธิการ ศอ.บต. งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน รวมถึงให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • พันโท เชิด  อักษรรัตน์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสำนักงานเลขาธิการ (อํานวยการ ระดับสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานเลขาธิการ โดยแบ่งงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • พันโท เชิด  อักษรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อํานวยการสำนักงานเลขาธิการ (อํานวยการ ระดับสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ
   โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

    

   • นายสุวัฒ  พรหมดํา     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นายสกลวรรธน์  ดันไทร     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นางสาวปิยะดา  เนื่องแก้ว     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวจารุพัชร์  คุรุตาประภา   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวดุษฎี  จันทร์แถม     ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวอานุยา  ณ สงขลา     ตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวอัสน๊ะ  แมะ     ตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายคณาพจน์  เทพเรือง     ตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวศศิธร  แก้วใสศรี     ตําแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวศันสนีย์  ปรีชาโชติ     ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
    • โทรศัพท์ 073-203-873 / 073-203-874
 • กลุ่มงานอำนวยการและบริหาร
  • นางรัสนี  จะปะกิยา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสุริยา  สมถวนิช        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
   • นายอุทัย  ศรีสังข์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   • พันตำรวจโท ปิยะเชษฐ์ สตันยสุวรรณ    ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
   • นายอับดุลฮากิม  มะกาเจ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
   • นางศิริพร  แก้วขาว    ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายประดิษฐ์  ธรรมสิทธิ์    ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวเพียรรัตน์ แสงดี   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางลัดดาวัลย์  กิมเฮง   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางสาวชลิดา อินทรสกุล     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางปิยบุษ  สิทธิกาญจน์      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวเจราพร  สุขาเขิน      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวภารศา  แก้วสุกไส    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวกานต์มณี  แก้วมณี    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวเสาวลักษณ์  แสนโรจน์      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายอัฟฟาน  เตาะสาตู     ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสูรัยยา  สลาม      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวมิลนิชาก์  ยะมา    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวอาอีดะห์  แวสุหลง   ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาววาสนา ฉัตรสุวรรณ    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
     • โทรศัพท์ 073-203-889
 • กลุ่มงานคลัง
  • นายวิรัตน์  เศาธยะนันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ
   โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

    

   • นางสาวศิริวรรณ  เดชาวงศ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นางสาวแวซะท์  แวซู    ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นางสาวอาลาเวีย บือซา    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   • นางสาวณิชารีย์ ชัชวาลย์    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   • นางสาวตัศณีม  โตะแปเราะ   ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวปารีดะห์  ปูซู    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวอินอาม  โต๊ะจอง    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นายชาริส  วงแหวน  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวฮามีดะห์  ดอเลาะ ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวจุฑารัตน์  สามุยามา  ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวสุรีย์  ตาบาซา   ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • โทรศัพท์ 073-274-113
 • กลุ่มงานพัสดุ
  • นางสาววลัยรัตน์  สุวรรณรังสี ตำแหน่ง นิติการชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายรูดีมาน มามะ    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   • นายศุเมธ  เดี๋ยวงษ์สุวรรณ์    ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
   • นางศรีวิกา  คงประเสริฐ   ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายภาสทวิช  พรหมวิหาร    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายสฤษฎ์  ยอดสร้อย   ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางเอกลักษณ์  เปรมปรี   ตำแหน่ง  พนักงานช่างเทคนิค
   • นางกนกอร  ไชยเทพ  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายวีรพล  สังเพ็ชร์    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
    • โทรศัพท์ 073-274-104
 • กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • นางอัญชนา  บุญลอย ตำแหน่ง นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวกาญชนา  จันทร์แก้ว    ตำแหน่ง  นิติกรชํานาญการ
   • นายธนา ฉายสุวรรณ    ตำแหน่ง  นิติกรชํานาญการ
   • นางสาวณีรนุช  นิแมเร้าะ    ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
   • นายอนุรักษ์  จินดารัตน์    ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
   • นางฮาบีบะห์  กาเสาะ    ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
    • โทรศัพท์ 073-274-103

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567

 12,430 total views,  5 views today