Select Page
นายอํานาจ ชูทอง

นายอํานาจ ชูทอง

ผู้อำนวยการสำนักฯ

อำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทําแผนกําลังคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดระบบงานและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ การจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บําเหน็จความชอบและสิทธิประโยชน์ และเสนอแนะ หรือแนะนําหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การประสานนโยบายและแผนงาน ตลอดจน สนับสนุน ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการด้านสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกประเภทของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอํานวยการและเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไปงานอาคารและสถานที่ การกํากับดูแลยานพาหนะและงานรักษาความปลอดภัย
 • ดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการและเลขานุการผู้บริหารและที่ปรึกษาข้าราชการประจําฝ่ายพลเรือนของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธี การบริหารงานทั่วไป การประสานราชการ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินกองทุนต่างๆ
 • การบริหารพัสดุของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม งานด้านกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ทําความเห็นเบื้องต้นประ กอบการวินิจฉัย อุธรณ์คําสั่งทางปกครองที่อยู่ในอํานาจของเลขาธิการ ศอ.บต. งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน รวมถึงให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายอํานาจ ชูทอง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน(อํานวยการระดับสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานเลขาธิการ โดยแบ่งงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • พันโท เชิต  อักษรรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสุวัฒ  พรหมดํา     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นายสมชัย  ดันไทร     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นางปิยะดา  เครือสุวรรณ์     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นางสาวทองสร้อย  การะเกษ     ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นางสาวดุษฎี  จันทร์แถม     ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นางสาวศันสนีย์  ปรีชาโชติ     ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวศศิธร  แก้วใสศรี     ตําแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวอานุยา  ณ สงขลา     ตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวอัสน๊ะ  แมะ     ตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายคณาพจน์  เทพเรือง     ตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-873 / 073-203-874
 • กลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการ
  • นางสุภา  จันทร์พิศาล ตำแหน่ง นักพฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสุริยา  สมถวนิช        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองขํานาญการพิเศษ
   • นายสมพร  อุไรวรรณ        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายเศรษพงษ์  อ่อนแก้ว       ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลขํานาญการ
   • นายสมศักดิ์  ขุนฤทธิ์มนตรี      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
   • นายคมสรรค์  ชื่นรัมย์      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
   • นายอภิชาติ  จินดาวงษ์      ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
   • นางสาวเสาวลักษณ์  แสนโรจน์      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวสูรัยยา  ดอเลาะ      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายอัฟฟาน  เตาะสาตู      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางปิยบุษ  สิทธิกาญจน์      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวเจราพร  สุขาเขิน      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-882
 • กลุ่มงานคลัง
  • นายหัสนี  เจะนิ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวจิราพร  ธรรมสะโร    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นายมะกือตา  สือแม    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นางสาวศิริวรรณ  เดชาวงศ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นางสาวนุชนารถ  กิติชัย    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นางสาวแวซะท์  แวซู    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   • นายวีรพล  สังเพีชร์    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวอินอาม  โต๊ะจอง    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวโนรมา  ดอเลาะ    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวสุรีย์  ตาบาซา    ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • โทรศัพท์ 073-274-113
 • กลุ่มงานพัสดุ
  • นายวิรัตน์  เศาธยะนันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายประดิษฐ์  ธรรมสิทธิ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
   • นายรูดีมาน  มามะ    ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
   • นางสาวนุชรี  ปรียวาณิชย์    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวสุชานันท์  รักษ์จันทร์    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวอาวาตี๊ฟ  ยูโช๊ะ    ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวสุไรดาห์  อามิง    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวจุฑารัตน์  สามุยามา   ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มงานอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
  • นายศุภกร  แก้วนาบอน ตำแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวอัญชลี  วงศ์ศรีสมบูรณ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
   • นายนิอับตุลฮากิม  มะกาเจ    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นายภาสทวิช  พรหมวิหาร    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายสฤษฎ์  ยอดสร้อย   ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวคอลีเยาะ  สาแม    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-274-114
 • กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • นางอัญชนา  บุญลอย ตำแหน่ง นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวกาญชนา  จันทร์แก้ว    ตำแหน่ง  นิติกรชํานาญการ
   • นางสาวสิรีธร  อาจหาญ     ตำแหน่ง  นิติกรชํานาญการ
   • นางสาวณีรนุช  นิแมเร้าะ    ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติกา
   • นายธารธรรม  คําแป้น    ตำแหน่ง  นิติกร
    • โทรศัพท์ 073-274-103
 • กลุ่มงานอํานวยการและบริหาร
  • นายซูเฟียน  วานิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลซํานาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางศิริพร  แก้วขาว    ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายวิสูตร  ไชยนรินทร์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
   • นายวินิตย์  ทลสิทธิ์    ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป บ.๒
   • นางสาวมิลนิชาก์  ยะมา    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายรวิพันธ์  หนูพุม    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวภารศา  แก้วสุกไส    ตำแหน่ง  พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-889

 

 ติดต่อ : โทร.  073-259-381

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2561