Select Page

วิสัยทัศน์

สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง  เศรษฐกิจเติบโต

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน

ภารกิจ

อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของทุกหน่วยงาน เชื่อมต่อช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรุปธรรม ร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ

พันธกิจ ๖ ด้าน

๑. บริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒. ประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
๓. บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา(สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๔. บริหารและอำนวยการ