Select Page

วิสัยทัศน์

สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง  เศรษฐกิจเติบโต

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน

ภารกิจ

อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ ด้วยการ จัดทำแผนพัฒนา จชต. ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ จัดระบบเสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่องและเร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ

พันธกิจ ๔ ด้าน

๑. กลุ่มภารกิจการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒. กลุ่มกิจการประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
๓. กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา(สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๔. กลุ่มภารกิจบริหารและอำนวยการ