Select Page

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

พันธกิจของหน่วยงาน

(1) รวบรวม วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานความรู้และการปฏิบัติที่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(2) จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาดใต้ และดำเนินการตามข้อเสนอของประชาชน

โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

(3) บริหารจัดการและอำนวยการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่กำหนด

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาดใต้

(5) เร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 15,630 total views,  3 views today