Select Page
น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ร.น.

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ร.น.

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษาวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวงของกระทรวง/ทบวง/กรม/หน่วยงานอื่นของรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะของหน่วยงาน/พื้นที่ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาที่สอดรับกับการพัฒนาของประเทศ  
 • ทําหน้าที่บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการประสานความร่วมมือทางนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการอื่นๆ ที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้อง สอดประสานและส่งต่องานกันอย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยสูงสุด
 • พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรวมด้านการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Big Data) รวมทั้ง ให้มีการวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางสร้างประโยชน์ของประชาชน ตลอดจน ข้อมูลเพื่อใช้ในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการทุกหน่วยที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • จัดทํากรอบและแนวทางการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นๆ ที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่นๆ ที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติด้านการพัฒนาทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นเอกภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้เป็นระยะ
 • จัดทํารายงานสรุปภาพรวมของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรายไตรมาส เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และหรือรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กํากับการปฏิบัติราชการรวมทั้ง จัดทํารายงานประ จําปีเกี่ยวกับสรุปสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี การกําหนดกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภายในศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดําเนินการประสาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์และประเมินผลการจัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานภายใน ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้
 • ตําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นใดที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
 • กําหนดแนวทาง นโยบายและแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ส่งเสริม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระ ะหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
 • ดําเนินการทางยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและการต่างประเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายและมิตรประเทศที่มีนัยต่อการเร่งรัดการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจัดทํากลยุทธ์การประสานงานและสร้างเครือข่าย
  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategy Partnership) แก้ไขข่าวร้ายรายวันให้เป็นข่าวดี เพื่อนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถเผยแพร่ไปยังประชาชนทุกกลุ่มทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูมิภาคและประเทศไทย รวมทั้ง สากลประเทศ และให้ประเมินผลทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ: ะสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของผู้บริหาร ทุกระดับ ให้ครอบคลุมอํานาจหน้าที่ทีผู้บริหารรับผิดชอบทั้งในภารกิจประจําและภารกิจพิเศษ และงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • งานวิเทศสัมพันธ์ งานสารนิเทศสัมพันธ์ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยบูรณาการทํางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
 • ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ กอง เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชากํากับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ผอ. กลุ่ม -ว่าง-  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายนิพนธ์  ชายใหญ่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   • นางทิปกา  บุญรัตน์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวนิโสรยา  แวหะยี      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายอรรถพงษ์  ทองดอนเหมือน      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวมาสนะ  ดอนิ      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายอับดุลวาฮับ  ยารง      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-740 / โทรสาร 073-203-740
 • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
  • นางสาวดวงกมล  ศรียะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวสุทธินี  สุวรรณมณี    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายประไพ  ศิรินุพงศ์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายอัสอารี  ดีสะเอะ    ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวอุษา  โส๊ะสันสะ    ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-740 / โทรสาร 073-203-740
 • กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี
  • นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายอุทัย  ศรีสังข์    ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
   • นางสาวศศิพิชญ์  นิลไพรัช   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวโรฮานา  หะยียูโซะ   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
   • นายมูฮัมหมัดซับรี  มูซอดี   ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
   • นางสาวซูไวดา  หะยีวาเงาะ   ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ
   • นายสมนึก  ฉีดเสน   ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
   • นางสาวสุภวรรณ  วงษ์สําราญ    ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นายพงศกร  สวนแสน   ตำแหน่ง นักโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
   • นางสาวสุภาพร  กาญจนวงศ์    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   • นายวันชัย แก้วมรกฎ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   • นายธนาคม  สมมาตร   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   • นางสาวคอลีเยาะ  สาแม   ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายมะอาลาวี  อับดุลเลาะ   ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายมูฮัมหมัด  โต๊ะปาราวัน   ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายอวิรุทธ์  พิศาลวัชรินทร์   ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค
    • โทรศัพท์ 073-274-730, 073-274-444 (บริหารเทคโนโลยีฯ)
    • โทรศัพท์ 073-274-101 / โทรสาร 073-274-101 (บริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ)
    • โทรศัพท์ 073-274-469 (บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ )
    • โทรศัพท์ 073-203-887 (ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาค ปชช.ฯ)
 • กลุ่มงานอํานวยการและบริหาร
  • นางสาวรวิพัณณ์  เวทประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนซํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวซูฮานา  โต๊ะเย็ง    ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวรอฉีดา  หัดขะเจ    ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
    • โทรศัพท์ 073-203-740 / โทรสาร 073-203-740

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563