Select Page

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. >  โครงสร้างหน่วยงาน (คลิ๊ก)
2. ข้อมูลผู้บริหาร
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > ผู้บริหาร (คลิ๊ก)
3. อำนาจหน้าที่
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > หน่วยงานภายใน (คลิ๊ก)

แยกตามสำนัก/กอง

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน

เมนู : เกี่ยวกับศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. >แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี

5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมนู : องค์ความรู้ > มุมกฏหมาย (คลิ๊ก)

การประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
แบนเนอร์หน้าเว็ป ข่าวกิจกรรม (คลิ๊ก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

แบนเนอร์หน้าเว็ป ติดต่อ/สอบถาม (คลิ๊ก)

Facebook Messenger สายด่วนอุ่นใจ 1880  ติดต่อ/สอบถาม (คลิ๊ก)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > แผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานผลการเบิกจ่าย (วันที่ 31 มี.ค 65)

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ >สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > สรุปผลการดำเนินงาน >  รายงานประจำปี ศอ.บต. 2564

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรการ ปฏิบัติงาน**

เมนู : บริการ > สำหรับเจ้าหน้าที่ >คู่มือปฏิบัติงาน (คลิก)

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรการ ให้บริการ

เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > คู่มือให้บริการ (คลิก)

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (คลิ๊ก)

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > แผนงานหรือโครงการ (คลิ๊ก)

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานผลการเบิกจ่าย (วันที่ 31 มี.ค 65)

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ >สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานประจำปี ศอ.บต. 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง > แท็ป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์ จัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิ๊ก)
24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิ๊ก) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >  สรุปรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตฯ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (คลิ๊ก)

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิ๊ก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การประเมินการทุจริต ประจำปี พ.ศ 2565

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อผ้องกันการทุจริต > การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิ๊ก)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิ๊ก)

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 65

40. รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบประจำปีรอบ 6 เดือน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)

 

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)

 4,342 total views,  3 views today