Select Page
นายชนธัญ แสงพุ่ม

นายชนธัญ แสงพุ่ม

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

 

วันที่ดำรงตำแหน่งซีไอโอ  :    26 กรกฎาคม 2562

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง :     577/2562

ดาวโหลด : คำสั่ง CIO ที่ 577-2562