Select Page

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดระบบกระจายเสียงสถานีวิทยุ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 1 ระบบ, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมค่าติดตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 1 ระบบ, เครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่าย รวมค่าติดตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมายและชุดโปรแกรมสแกนไวรัส จำนวน 32 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 32 เครื่อง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 2,978 total views,  3 views today