Select Page
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • เป็นกลไกประสาน เร่งรัดและติดตามงานระดับพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน-ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการนํานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
  พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการในจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานโครงการทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้
 • ตรวจและติดตาม และหรือร่วมตรวจและติดตามกับกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานของรัฐตลอดจน งานนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของฝ่ายพลเรือนทุกมิติการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ให้รายงานผลการตรวจติดตามตังกล่าว เสนอต่อ
  นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากระบวนการทํางานตามข้อมูลระบบการติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 • ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยร่วมกับส่วนราชการระดับภูมิภาคจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู่บ้า แ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ตลอดจน องค์กรเอกชนภาคประชาชนและภาคประชซาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทรัพยากรของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัชายแดนภาคใต้ เช่น บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยา นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯที่จะเป็นแกนนําในการสร้างเครือข่ายสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่
 • ประสานและสร้างกลไกการติดตามภาคประชาชนเพื่อร่วมกํากับ เร่งรัต ติตตามงานพัฒนาของรัฐทั้งปวงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด รวมทั้งบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลไกการทํางานเป็นเครือข่ายองค์กรของภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐอย่างแท้จริง
 • จัดทํารายงานที่มีเนื้อหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบเขตพื้นที่ และหรือ ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนําไปสู่การมีข้อสั่งการใดใดจากผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดําเนินการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายธีรุตม์  ศุภวิบูลย์ผล ตำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานยุติธรรม (อํานวยการสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกองประสานและ เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแตนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มประสานและเร่งรัดกระทรวง กรมและราชการส่วนกลาง
  • นายธนากร  พรหมดวง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายฮารีฟ  มาหิเละ        ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ
   • นายสุจินต์  วัฒนกิจ        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นายมูหามะรีดหวัน  สอและ        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายมะบูลยามีน  เจะเอาะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มประสานและเร่งรัดตามแผนบูรณาการภาคใต้ชายแดน
  • นางรัสนี  จะปะกิยา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายบูร์มัน  หะยืมะสาและ        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายวันชัย  แก้วมรกฎ        ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   • นายนครินทร์  ศรีริกานนท์        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวอายีตะห์  แวสุหลง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มประสานและเร่งรัดภารกิจของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • นางปิยรัตน์  ลัภกิตโร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • จ่าสิบตรี  ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุล        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นางสาวโสรยา  สาเรป       ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นางสาวจันสุดา  แก้วมาก        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มประสานและเร่งรัดโครงการพิเศษตามนโยบาย
  • นางสาวธันยาภรณ์  หทัยพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสนั่น  ทิ้งปากถ้า        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวณัชวา  กาเจ        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางศรีวิกา  คงประเสริฐ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นางซุตาภัณฑ์  ไพศาลเจริญวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางลาฏีฟา  มินชาร์        ตำแหน่ง ครู (คศ๑)
   • นางสาวเพชรรัตน์  พลทอง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวสิริวิมล  ช่วยวงศ์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน

 ติดต่อ : โทร.  

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2561