Select Page
นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • เป็นกลไกประสาน เร่งรัดและติดตามงานระดับพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการนํานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการในจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานโครงการทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้
 • ตรวจและติดตาม และหรือร่วมตรวจและติดตามกับกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานของรัฐตลอดจน งานนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของฝ่ายพลเรือนทุกมิติการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ให้รายงานผลการตรวจติดตามตังกล่าว เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากระบวนการทํางานตามข้อมูลระบบการติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 • ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยร่วมกับส่วนราชการระดับภูมิภาคจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ตลอดจน องค์กรเอกชนภาคประชาชนและภาคประชซาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทรัพยากรของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัชายแดนภาคใต้ เช่น บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยา นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯที่จะเป็นแกนนําในการสร้างเครือข่ายสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่
 • ประสานและสร้างกลไกการติดตามภาคประชาชนเพื่อร่วมกํากับ เร่งรัต ติตตามงานพัฒนาของรัฐทั้งปวงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด รวมทั้งบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลไกการทํางานเป็นเครือข่ายองค์กรของภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐอย่างแท้จริง
 • จัดทํารายงานที่มีเนื้อหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบเขตพื้นที่ และหรือ ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนําไปสู่การมีข้อสั่งการใดใดจากผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดําเนินการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายอิสระ ละอองสกุล ตำแหน่ง ผู้อํานวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อํานวยการสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกองประสานและ เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแตนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานประสานและเร่งรัดการพัฒนา
  • นายธนากร  พรหมดวง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • จ่าสิบตรี  ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุล        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นายทัทเทพ  ดุสิตไพศาล  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายสุจินต์  วัฒนกิจ        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายมะบูลยามีน  เจะเอาะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายมูหามะรีดหวัน  สอและ        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวศิรัญญา  ยามาลูดิง        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
      •  ติดต่อ : โทร.  07-325-7012
 • กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
  • นางสาวธันยาภรณ์  หทัยพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสนั่น  ทิ้งปากถ้า        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวโสรยา  สาเรป       ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นางสาวจันสุดา  แก้วมาก        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวสุไรดาห์  อามิง    ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวณัชวา  กาเจ        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายนครินทร์  ศรีริกานนท์        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      •  ติดต่อ : โทร.  07-325-7010
 • กลุ่มงานอํานวยการและบริหาร
  • นางซุตาภัณฑ์  ไพศาลเจริญวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวเพชรรัตน์  พลทอง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวสิริวิมล  ช่วยวงศ์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
      •  ติดต่อ : โทร.  07-325-7011

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  2563