Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 3 – 24 กันยายน 2561 ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง (9 ทุน)
2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (85 ทุน)
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ (5 ทุน)
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (4 ทุน)
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (1 ทุน)