Select Page

ผู้บริหาร

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

เลขาธิการ ศอ.บต.

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

นายชนธัญ แสงพุ่ม

นายชนธัญ แสงพุ่ม

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด ศอ.บต.

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 083-2896644

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด กระทรวง ทบวง กรม

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โทร. 089-8979291

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
โทร. 089-9796034

 

นางสาวศรีพร เกิดคง

นางสาวศรีพร เกิดคง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมบัญชีกลาง (บก.)
โทร. 092-2728963

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โทร. 081-7631070

นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
โทร. 061-3840777

นางอลิสรา มะแซ

นางอลิสรา มะแซ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
โทร. 081-9592168

 

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โทร. 089-7331224

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
โทร. 064-2618945

นายอำนวย ศรีระแก้ว

นายอำนวย ศรีระแก้ว

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)
โทร. 065-7293984

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
โทร. 092-2740731

 

น.ส.กนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา

น.ส.กนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
โทร. 081-7383774

 

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพลังงาน (พน.)
โทร. 081-9592545

นางสาวสุนารี บุญชุบ

นางสาวสุนารี บุญชุบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
โทร. 081-8972774

นายประเวศ หมีดเส็น

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
โทร. 089-2940505

 

นายมหิทธิ จันทรฉายะ

นายมหิทธิ จันทรฉายะ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงบประมาณ (สงป.)
โทร. 081-8181919

(ว่าง)

(ว่าง)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงแรงงาน (รง.)
โทร. –

ผู้อำนวยการหน่วยงานภายใน

นายอํานาจ ชูทอง

นายอํานาจ ชูทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

นายอำนวย ศรีระแก้ว

นายอำนวย ศรีระแก้ว

ผู้อำนวยการ
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)

นายวิระฉัตร คังคะมณี

นายวิระฉัตร คังคะมณี

ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

น.อ.จักรพงษ์ ร.น. อภิมหาธรรม

น.อ.จักรพงษ์ ร.น. อภิมหาธรรม

ผู้อำนวยการ
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)

นายประเวศ หมีดเส็น

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้อำนวยการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.)

นางทัศนีย์ เพ็งสง

นางทัศนีย์ เพ็งสง

ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.)

นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว

นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว

ผู้อำนวยการ
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง (กปร.)

นายสนั่น สนธิเมือง

นายสนั่น สนธิเมือง

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู

นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563