Select Page

ผู้บริหาร

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

เลขาธิการ ศอ.บต.

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด ศอ.บต.
นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 083-2896644

นายชนธัญ แสงพุ่ม

นายชนธัญ แสงพุ่ม

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274056

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด กระทรวง ทบวง กรม
นายบุญธรรม มุณีกาญจน์

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
โทร. 089-9796034

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)
โทร. 061-3851390

นางสาวศรีพร เกิดคง

นางสาวศรีพร เกิดคง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมบัญชีกลาง (บก.)
โทร. 092-2728963

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โทร. 081-7631070

นางอลิสรา มะแซ

นางอลิสรา มะแซ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
โทร. 081-9592168

นายกิจจา ศรีเจริญ

นายกิจจา ศรีเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงแรงงาน (รง.)
โทร. 089-7345598

นายสำอาง ศิริรัตน์

นายสำอาง ศิริรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานงบประมาณ (สงป.)
โทร. 081-1708292

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
โทร. 064-2618945

นางสาวนฤมล นุตยะสกุล

นางสาวนฤมล นุตยะสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
โทร. 089-6818785

นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
โทร. 061-3840777

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โทร. 089-7331224

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพลังงาน (พน.)
โทร. 081-9592545

นายประเวศ หมีดเส็น

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
โทร. 089-2940505

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โทร. 089-8979291

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
โทร. 092-2740731

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562