Select Page

ผู้บริหาร ศอ.บต.

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

เลขาธิการ ศอ.บต.

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด ศอ.บต.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. 083-2896644
2. นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. 073-274056

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด กระทรวง ทบวง กรม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1. นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 089-9796034
2. นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 081-9592168
3. นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 089-6818785
4. นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 089-2940505
5. นายอารมณ์ นิววิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชมุชน (พช.) 061-3851390
6. นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน (รง.) 089-7345598
7. นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 061-3840777
8. นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 089-7331224
9. นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมบัญชีกลาง (บก.) 092-2728963
10. นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) 092-2740731
11. นางสาวแก้วตา ศรีสังข์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 064-2618945
12. นางสาวสมทรง บุญญภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 089-8979291
13. นายสามารถ ขุนศรีหวาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 081 7631070
14. นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานงบประมาณ (สงป.) 081-1708292
15. นายสุทธิชัย สุขสีเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) 081-9592545

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562