Select Page

ผู้บริหาร

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

เลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274692

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274146

นายชนธัญ แสงพุ่ม

นายชนธัญ แสงพุ่ม

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274056

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. –

(ว่าง)

(ว่าง)

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. –

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด ศอ.บต.

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 083-2896644

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด กระทรวง ทบวง กรม

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โทร. 089-8979291

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
โทร. 089-9796034

 

นางสาวศรีพร เกิดคง

นางสาวศรีพร เกิดคง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมบัญชีกลาง (บก.)
โทร. 092-2728963

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โทร. 081-7631070

(ว่าง)

(ว่าง)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงแรงงาน (รง.)
โทร. –

นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
โทร. 061-3840777

นางอลิสรา มะแซ

นางอลิสรา มะแซ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
โทร. 081-9592168

 

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โทร. 089-7331224

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
โทร. 064-2618945

นายอำนวย ศรีระแก้ว

นายอำนวย ศรีระแก้ว

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)
โทร. 065-7293984

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
โทร. 092-2740731

 

น.ส.กนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา

น.ส.กนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
โทร. 081-7383774

 

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพลังงาน (พน.)
โทร. 081-9592545

นางสาวสุนารี บุญชุบ

นางสาวสุนารี บุญชุบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
โทร. 081-8972774

ว่าง

ว่าง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
โทร. –

 

นายมหิทธิ จันทรฉายะ

นายมหิทธิ จันทรฉายะ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงบประมาณ (สงป.)
โทร. 081-8181919

นายไพรัตน์ เพชรยวน

นายไพรัตน์ เพชรยวน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมการปกครอง (ปค.)
โทร. 084-7000148

ผู้อำนวยการหน่วยงานภายใน

นายอํานาจ ชูทอง

นายอํานาจ ชูทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้อำนวยการ
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)

นายวิระฉัตร คังคะมณี

นายวิระฉัตร คังคะมณี

ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ร.น.

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ร.น.

ผู้อำนวยการ
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)

นายประเวศ หมีดเส็น

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้อำนวยการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.)

นางทัศนีย์ เพ็งสง

นางทัศนีย์ เพ็งสง

ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.)

นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว

นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว

ผู้อำนวยการ
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง (กปร.)

นายสนั่น สนธิเมือง

นายสนั่น สนธิเมือง

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)

นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู

นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563