Select Page

มุมกฏหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พรบ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งส่วนงาน ศอ.บต
พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
ระเบียบ กพต. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการความไม่สงบในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓