Select Page
 • กรณี แนวการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
 • กรณี แนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
 • กรณี กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ
 • กรณี ข้าราชการกระทำการ โดยประมาทในการปฏิบัติราชการจนเป็นเหตุ
 • กรณี หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
 • กรณี เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรณี การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาฯ
 • กรณี การกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
 • กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างไม่ร้ายแรงฯ
 • กรณี คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และค่าสินไหมฯ
 • e-Poster ธงชาติไทย1
 • e-Poster ธงชาติไทย2
 • e-Poster ธงชาติไทย3
 • พรบ.การบริหารราชการ จชต. 2553
 • 9 ยุทธศาสตร์ คสช. 12 ค่านิยมหลักของคนไทย
 • การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตาม Roadmap ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
 • กองการต่างประเทศ ศอ.บต.
 • สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล
 • งดเว้นใช้สำเนาบัตรประชาชน
 • สิทธิของประชาชน

 6,006 total views,  11 views today