Select Page
นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • การประสาน เร่งรัดกํากับและดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 • รับสนองดําเนินโครงการตามพระราชตําวิที่มีรับสั่งมอบหมายให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ ดําเนินการเป็นการเฉพาะ และให้จัดทํารายงานเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายความก้าวหน้าการดําเนินงานเพื่อให้มีพระบรมราชวินิจฉัยฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เป็นศูนย์ประสานการขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประสานรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานภายในทั้งหมดของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศที่จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารตลอดจน จัดทําข้อหารือ ประเด็นขักถามและการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีการสอบถามมายังศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ตดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง รวมทั้ง การประสาน พัฒนาข้อเสนอเซิงวิขาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการวิจัยและวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดขายแดนภาคใต้ที่มีทิศทางและลดความเสี่ยงผลกระทบเชิงลบที่นําไปสู่ความขัดแย้งของทุกภาคส่วน
 • จัดทํารายงานข้อเสนอทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานใดใดของกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่นของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
 • งานกิจการพิเศษของ ศอ.บต. เช่น งานกิจการฮัจญ์ งานรับเสด็จฯ เป็นต้น
 • ปฏิบัติราชการทั่วไปของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (อํานวยการ ระดับสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจการพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานวิจัย วิชาการ และกิจการพิเศษ
  • นายขอหลิด  แซะอาหลี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสุชาติ  ศิริประภากร  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   • นางสุมาลี  ลีม๊ะ        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายพีระพล  อาแว        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายสุกรี  หลงยือระ        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวกิตติยา  อิแต       พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางเบญจรงค์  ปั้นสุขสวัสดิ์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
     •  ติดต่อ : โทร.  073-257-007
 • กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • นางสาวนิชาภา  หมื่นไกร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวอธิพร  ปานจันทร์        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางรัตนา  ไชยนรินทร์        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาซีพชํานาญการ
   • นางสาวิตรี  สาเล็ม        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวชญาภา  สุขสบาย  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
     •  ติดต่อ : โทร.  073-257-009
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นายแวปันดี  วาเย๊ะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายกิตติชัย  บัวแก้ว        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
   • นางสาวรอฟีอะห์  บินมามะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวดาวาตี  แวโดะ        ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
     •  ติดต่อ : โทร.  073-257-008

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

 7,239 total views,  8 views today