Select Page

รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562

ประกาศ อ.ก.พ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ