Select Page

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกวิทยากรผู้สอนภาษาไทย คลิก

ใบสมัครคัดเลือกวิทยากรผู้สอนภาษาไทย คลิก

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัคร คลิก