Select Page

ประกาศ อ.ก.พ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ.ก.พ.กรม) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)