Select Page

ประกาศอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจรณาคัดเลือกกรรมการที่ปรึกษา การบริหารและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านสื่อมวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔

ดาวโหลดรายชื่อ

ขอเชิญพี่น้องประชาชน และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคถุงผ้าเหลือใช้ ในโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติก ภายในโรงเรียนและชุมชน

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ กลุ่มงานขยายผล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (บ้านไบก์) ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขอเชิญพี่น้องประชาชน และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคถุงผ้าเหลือใช้ เพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติก ภายในโรงเรียนและชุมชน..

โดยสามารถร่วมบริจาคถุงผ้าได้ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ ชั้น 5 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ กลุ่มงานขยายผล อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 073 – 274007

ทั้งนี้เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (บ้านไบก์) ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ต่อไป