Select Page

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประกาศ ศอ.บต.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กำหนดวันเวลา สถานที่และวิธีการในการประเมิณความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔