Select Page

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔

ขอเชิญชวนบุคลากร ศอ.บต. ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวนบุคลากร ศอ.บต. ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563

ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tktcxr

 

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563