Select Page

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔ (เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา)

เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและสัมภาษณ์ เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔