Select Page
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การจัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสนอแนะและจัดทําเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแตนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาของทุกส่วนราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์โครงการต้านการพัฒนาของราชการฝ่ายพลเรือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประชาชนโดยเร็ว
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ มุ่งเห็นการจัดทําโครงการในลักษณะบูรณาการ ดําเนินการต่อยอด/ขยายผลและหรือดําเนินการในส่วนที่ยังไม่มีการดําเนินการจากหน่วยงานอื่น และหรือการตําเนินการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
 • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ (osos) โดยให้มีการเชื่อมต่อการทํางานร่วมกับระบบการทํางานของกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่น ผ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกรอบกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่น ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ
 • ให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ เสนอแนะมาตรการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • พัฒนากรอบและเนื้อหาของข้อมูลบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหารจัดการด้านการพัฒนา นําไปสู่การสนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรวมด้านการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดชายแตนภาคใต้ (Big Data)
 • ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการพัฒนาเชิงประเด็นโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยําและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อํานวยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนโดยแบ่งงาน ดังนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ
  • นางสาวขวัญจิต  เคียงตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวจิรัชยา  เบ็ญหีม        ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
   • นายปฏิพัทธ์  มะลิสุวรรณ        ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
   • นางพฤกษ์ฤดี  พันธุ์พฤกษ์        ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
   • นายณัฐ  อุทัยรัตน์       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายภวัต  จารุเดชาศรี       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางพรสรวง  จันทร์ทิพย์      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายรุสลี  ชัยวิฒณานนท์       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวสุนิสา  โกศล      ตำแหน่ง   เศรษฐกรปฏิบัติการ
   • นางพาตีเมาะ  อาบู       ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายนูรูดิน  เจ๊ะสะแม       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายดิลลาห์  ลาเต๊ะ       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายสุกรี  ปายอ       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางสังคม
  • นายดํารงค์  อินโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางอภิศรณ์  กิตติ์ธนวงษ์        ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
   • นางกิ่งกาญจน์  รักษาสัตย์        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
   • นายจีรวิทย์  หนูเอี่ยม        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาซํานาญการ
   • นางจิรภา  แผ่นทอง        ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
   • นางสุรีรัตน์  แก้วมณีรัตน์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวแวนาดียะ  มามะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม
  • นายคอเล็ด  เจะแว  ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์  ไชยมณี ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
   • นางจิณห์นิภา  ทิมผกุล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางศรีแพร  มีศรีสวัดิ์       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
    • โทรศัพท์ 073-203-739 (ศูนย์ประสานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ)
    • โทรศัพท์ 073-203-739 (สถาบันเกษตรกรประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นายซูเฟียน  วานิ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลซํานาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางลัคนา  วังเวียงทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ
   • นายวุฒิพงศ์  ซามทอง       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นางสาวณาฤมาร์  เจะอารง       ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางวรรณี  แก้วศรี       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางวรรษชล  อุ้ยดํา       ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
   • นางสาวณาฤมา  เจาะอารง       ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
    • โทรศัพท์ 073-203-739

*ข้อมูล ณ วันที่ 21กรกฎาคม 2563