Select Page
นายปรีชา ชนะกิจกำจร

นายปรีชา ชนะกิจกำจร

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ (ภูมิภาคใต้ชายแดน)
 • จัดทําและบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กับส่วนราชการทุกแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ในการ
  พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ
 • เสนอแนะ จัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • แดนภาคดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก ศอ.บต. ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ หลักสูตรด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแตนภาคใต้หลักการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และหรือจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อดําเนินการส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มุ่งเน็นการต่อยอด หรือ ดําเนินการในส่วนที่ยังไม่มีการดําเนินการจากหน่วยงานอื่น
 • งานศึกษา ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากร การจัดทําหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์ อาทิ การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี และการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทุกประเภท งานทุนการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ภาคประสาน กํากับ อํานวยการ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
 • พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้าง พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้
 • ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอแนะข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันกิจกรรม หรือ โครงการที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนากิจการศาสนาและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายปรีชา  ชนะกิจกําจร ตำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร (อํานวยการสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนโดยแบ่งงาน ดังนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานเศรษฐกิจ
  • นางสาวขวัญจิต  เคียงตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายปฏิพัทธ์  มะลิสุวรรณ        ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
   • นางพฤกษ์ฤดี  พันธุ์พฤกษ์        ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
   • นางสาวรัตนาภรณ์  ทองพรม        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานส่งเสริมโอกาสทางสังคม
  • นายดํารงค์  อินโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางจิรภา  แผ่นทอง        ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
   • นางสาวอมรพรรณ  โนนคู่เขตโขง        ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
   • นางสุรีรัตน์  แก้วมณีรัตน์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานการศึกษา
  • นางอามีนา  ไชยกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายจีรวิทย์  หนูเอี่ยม        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาซํานาญการ
   • นางกิ่งกาญจน์  รักษาสัตย์        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
   • นางสาวแวนาดียะ  มามะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม
  • นายสุชาติ  ศิริประภากร ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางจิณห์นิภา  ทิมผกุล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายวันชัย  หมื่นผ่อง       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางศรีแพร  มีศรีสวัดิ์       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวฮามีดะห์  ดอเลาะ       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • ศูนย์ประสานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ
  • นางสาวจิรัชยา  เบ็ญหีม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายทัทเทพ  ดุสิตไพศาล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายภวัต  จารุเดชาศรี       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายบูรูดิน  เจ๊ะสะแม       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • สถาบันเกษตรกรประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์  ไชยมณี ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายณัฐ  อุทัยรัตน์       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขํานาญการ
   • นายรุสลี  ชัยวิฒณานนท์       ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
   • นายดิลลาห์  ลาเต๊ะ       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายสุกรี  ปายอ       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นางลัคนา  วังเวียงทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายวุฒิพงศ์  ซามทอง       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นางสาวณาฤมาร์  เจะอารง       ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางวรรษชล  อุ้ยดํา       ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
   • นางวรรณี  แก้วศรี       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2561