Select Page
นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภูมิภาคใต้ชายแดน)
 • จัดทําและบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กับส่วนราชการทุกแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพเรือนในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ
 • เสนอแนะ จัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก ศอ.บต. ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ หลักสูตรด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลักการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และหรือจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อตําเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มุ่งเน็นการต่อยอด หรือ ตําเนินการในส่วนที่ยังไม่มีการดําเนินการจากหน่วยงานอื่น
 • ศึกษา ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากร การจัดทําหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์ อาทิ การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี และการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทุกประเภท งานทุนการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประสาน กํากับ อํานวยการ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
 • พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการพัฒนาบุคลากรต้านการพัฒนาจังหวัดซายแตนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้าง พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแตนภาคใต้
 • ภาคติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแตนภาคใต้ เพื่อเสนอแนะข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันกิจกรรม หรือ โครงการที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนากิจการศาสนาและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ
  • นายนะรี  คงบันนึก ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางประเสริฐศรี  ต่อสวย        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
   • นางสาปีน๊ะ  ประชัยเทพ        ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมขํานาญการ
   • นายเอรฟัน  หะยืมอ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการความรู้
  • นางสาวสุดาทิพย์  นวลละออง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณโร        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   • นางสาวชรัทดา  อัลภาชน์        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นางสาวปฐิญตา  แก้วกับทอง        ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นางสาวมนัสนันท์  จันทร์แดง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
  • นายยะยา  เจะอีซอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคุมประพฤติขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายมูฮัมมัด  ลาเต๊ะมูหทะมะ        ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
   • นายเจ๊ะอาด  สาลิมิน        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาซํานาญการ
   • นายศรีสุวรรณ  บุญรักษ์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • วิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • นายศิริพงศ์  หมัดศิริ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายจํารูญ  เย็นใจ        ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
   • นางสาวศศิพิชญ์  นิลไพรัช        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลขํานาญการ
   • นายอวาร์บีดีน  วงศ์กาเซ็ง        ตำแหน่ง ครู (คศ.๑)
   • นางสาวภิณญาพัชญ์  เพชรยอด        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
   • นายอโณทัย  แก้วทอง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นายอิบรอเหม  เบ็ญนา ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมขํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวจารุพัชร์  คุรุตาประภา        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นายอาสมี  หะยีเจะแว        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายอรุณ  หะยีอาเซน        ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค

 ติดต่อ : โทร.  

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2561