Select Page
นายประเวศ หมีดเส็น

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภูมิภาคใต้ชายแดน)
 • จัดทําและบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กับส่วนราชการทุกแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ
 • เสนอแนะ จัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก ศอ.บต. ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ หลักสูตรด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลักการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และหรือจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มุ่งเน้นการต่อยอด หรือ ดำเนินการในส่วนที่ยังไม่มีการดําเนินการจากหน่วยงานอื่น
 • ศึกษา ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากร การจัดทําหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์ อาทิ การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี และการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทุกประเภท งานทุนการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประสาน กํากับ อํานวยการ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
 • พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการพัฒนาบุคลากรต้านการพัฒนาจังหวัดซายแตนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้าง พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแตนภาคใต้
 • ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแตนภาคใต้ เพื่อเสนอแนะข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันกิจกรรม หรือ โครงการที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนากิจการศาสนาและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายประเวศ หมีดเส็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดขายแดนภาคใต้ (อำนวยการ ระดับสูง)
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์ วิจัย ติดตามและประเมินผล การพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ
  • นายนะรี  คงบันนึก ตำแหน่ง นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางนุชนารถ  กิติชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวบุษยรัตน์ บัวดวง   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นายมูฮัมมัด  ลาเต๊ะมูหะมะ  ตำแหน่ง นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล   ตำแหน่ง  นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวมนัสนันท์  จันทร์แดง  ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายศรีสุวรรณ  บุญรักษ์  ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายเอรฟัน  หะยืมอ  ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    •  ติดต่อ : โทร.  073-257-004
 • วิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ผอ. กลุ่ม -ว่าง-  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวสุดาทิพย์  นวลละออง  ตำแหน่ง นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ
   • นางวริษา ดวงจินดา    ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   • นายจํารูญ  เย็นใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
   • นายศิริชาติ เพ็ชรมณี    ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นางสาวปฐิญตา  แก้วกับทอง  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นายอาร์บีดีน  วงศ์กาเซ็ง  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางสาวภิณญาพัชญ์  เพชรยอด ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
    •  ติดต่อ : โทร.  073-257-006
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นายอิบรอเหม  เบ็ญนา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางจิณห์นิภา  ทิมผกุล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวรัญชนา มโนสถาพร     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นายอาสมี  หะยีเจะแว        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายอรุณ  หะยีอาเซน        ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค
     •  ติดต่อ : โทร.  073-257-005

*ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 7,481 total views,  7 views today