Select Page
นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู

นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

อำนาจหน้าที่

 • เสนอแนะมาตรการ/แนวทาง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการแก่เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสาน เร่งรัด และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
 • คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประ ะพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายสิทธิศักดิ์  โต๊ะกู ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางอามีนา  ไชยกุล    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
   • นายจรูญ  นิลเพ็ชร     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวสุภิลักษณ์  ย่าหลี    ตำแหน่ง นิติกรขํานาญการ
   • นางสาวสุภิลักษณ์  หมาดสะ    ตำแหน่ง นิติกรขํานาญการ
   • นางสาวเปรมวดี  แก้วมณี    ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-274-465

*ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562