Select Page
นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาย แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 27 กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการ ดังนี้

รายละเอียดภาพ : เครื่องหมายราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นรูปกลม ลายกลางเป็นรูปรัฐธรรมนูญมีรัศมีประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้น เหนือตั่งรูปราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าหากันอยู่ 2 ข้าง ภายใต้ฐานมีอักษาคำว่า “ศอ.บต.” อยู่ภายในรูปกลมดังกล่าว

ความหมาย : เครื่องหมายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่ง อัครเสนาบดี 2 ตำแหน่ง อันหมายถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำในการบริหารแผ่นดินฯ ประกอบกับ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่สำคัญ คือ การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี


 8,920 total views,  8 views today