Select Page

ข่าว

มท.1 ลงใต้ เยี่ยม อส. และตำรวจ ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ฯ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตรผู้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก่อนมอบนโยบายให้ทุกหน่วยยกระดับพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับ ปชช.

มท.1 ลงใต้ เยี่ยม อส. และตำรวจ ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ฯ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตรผู้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก่อนมอบนโยบายให้ทุกหน่วยยกระดับพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับ ปชช.

 4 total views,  4 views today

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 40 total views,  16 views today

ศอ.บต.จัดประชุมชี้แจงแนวทางขยายผลกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ กระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กด้วย “สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิคุ้มกันดี” พร้อมเตรียมรื้อฟื้นการละเล่นพื้นถิ่น เป็นสื่อเรียนรู้-สืบสานวิถีไทย

ศอ.บต.จัดประชุมชี้แจงแนวทางขยายผลกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ กระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กด้วย “สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิคุ้มกันดี” พร้อมเตรียมรื้อฟื้นการละเล่นพื้นถิ่น เป็นสื่อเรียนรู้-สืบสานวิถีไทย

 48 total views,  30 views today

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 51 total views,  11 views today

 64,152 total views,  48 views today