Select Page

ข่าว

ร้านซ่อมจักรยานยนต์ในบาเจาะ ชี้เด็กที่จบจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้   จังหวัดนราธิวาส มีองค์ความรู้ และพร้อมทำงานมาก เชื่อจะเป็นอีกแหล่งผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ  ป้อนตลาดแรงงานได้

ร้านซ่อมจักรยานยนต์ในบาเจาะ ชี้เด็กที่จบจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส มีองค์ความรู้ และพร้อมทำงานมาก เชื่อจะเป็นอีกแหล่งผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานได้

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เนื่องในโอกาส  มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา

ศอ.บต. จัดพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ศอ.บต. จัดพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

รบ. คาดหวังให้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ ด้าน ศอ.บต. จัดกิจกรรมอบรมผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสภาสันติสุขตำบลในการขับเคลื่อนโครงการ

รบ. คาดหวังให้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ ด้าน ศอ.บต. จัดกิจกรรมอบรมผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสภาสันติสุขตำบลในการขับเคลื่อนโครงการ