Select Page

ข่าว

เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ปัจจุบันมีรายได้มีอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ปัจจุบันมีรายได้มีอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

จังหวัดยะลา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     13 ต.ค. 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

จังหวัดยะลา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงกลาโหม / หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงกลาโหม / หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี