Select Page

ข่าว

ศอ.บต.เร่งหารือขับเคลื่อนศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID – 19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต.ย่ำ ทุกส่วนต้องร่วมมือกัน

เลขาธิการศอ.บต.ให้กำลังใจ “ทุกคนจะไม่เผชิญศึกเพียงลำพัง” ในพิธีส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ แก้ปัญหา COVID-19 ใน จชต. แพทย์-พยาบาล ขอความร่วมมือ ประชาชนต้องร่วมกัน ปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด

ศอ.บต. ถกความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในต่างประเทศ เน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงมาตรการการดำเนินงานของภาครัฐในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กับกลุ่มนักศึกษาไทยในต่างประเทศ

บัณฑิตอาสาฯ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง เร่งสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้าน พร้อมปฎิบัติตามประกาศจุฬารัฐมนตรี เรื่อง งดการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิดเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID -19

เลขาธิการ ศอ.บต. พูดคุยผ่านรายการวิทยุ ศอ.บต. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงการปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี โดยเฉพาะการงดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด ซึ่งจะเริ่มวันนี้เป็นครั้งแรก