Select Page

ข่าว

คณะผู้ร่วมกิจกรรมพิธีอุมเราะห์ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์ มีความพร้อมทั้งกายและใจที่มุ่งมั่น และพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์

      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

ศอ.บต. มอบองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการเข้าถึงโอกาสจากรัฐ ในพื้นที่ จชต.

      วันนี้ (15 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.) ที่ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิวยะลา นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ภายในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

      วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมพบปะแกนนำกลุ่มสตรีในพื้นที่ จชต. ถกแนวทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในพื้นที่

      วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ร่วมประชุมปฐมนิเทศการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้ำในพื้นที่

      วันนี้ (14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.) ที่ ห้องประชุมน้ำพราวบอลรูม โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต....

ศอ.บต. จัดอบรมวิทยากรมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับใช้มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

      วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) ที่ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจ การปรับใช้มาตรา 21...

ศอ.บต. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และสถานีวิทยุเครือข่าย กระตุ้นการรับรู้ในแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบไร้รอยต่อ

      วันที่ 12 มิถุนายน 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการหารือแนวทางการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และสถานีวิทยุเครือข่าย...

ศอ.บต. จัดการประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ถกแนวทางปฏิบัติงานของห้วงไตรมาสที่ 4 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชายแดนใต้

      วันที่ 12 มิถุนายน 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ร่วมฟังชี้แจงกฎข้อบังคับและระเบียบก่อนเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

      วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)...

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีอุมเราะห์ ร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

      วานนี้ (11 มิถุนายน 2562) ที่ผ่านมา ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

ศอ.บต.ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศอ.บต. ด้านการควบคุมภายในและการรายงานรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความถูกต้อง

      วันนี้ (12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.) ที่ ห้องประชุมกังสดาดาล ชั้น 2 โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศอ.บต....

ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานภาครัฐ จับมือภาคประชาสังคมจชต. หารือตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและสตรี ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผย การแก้ไขปัญหาเด็ก-สตรี เป็นส่วนหนึ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่

      วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ...

ศอ.บต. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะกีฬา ได้อย่างเต็มที่

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องรับรอง 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ร้อยตรีวิศวะ เทพวงศ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3309...

ศอ.บต. จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

      วันที่ 11 มิถุนายน 62 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ผู้บริหาร ศอ.บต.ร่วมงานสินค้าวัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี​ นายสำอาง​ ศิริรัตน์​ ผู้ช่วยเลขาธิการ ​ศอ.บต.​ (สงป.)​ นางสาวศรีพร​ เกิดคง​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ ศอ.บต. (บก.)​ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรม...

พระอาจารย์วัดปากน้ำฯ พร้อมศิษย์ยานุศิษย์ มอบพระบูชาหลวงพ่อสด แด่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พระอาจารย์วิชัย วิชโย และพระมหาเกื่อง พร้อมคณะศิษย์ยานุศิษย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นำพระพุทธรูปบูชา 1 องค์และพระผงพระมงคลเทพมุนี...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพราน2 นาย เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพ แก่ 2...

ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว

      วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) นางธารีรัต  เจ๊ะมะ หัวหน้าฝ่ายคุณภาพชีวิต  กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายดนัย มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเขตรตน์ สักดีแสง...

ประชาชนในพื้นที่ จชต. เดินทางใช้บริการ ทำหนังสือเดินทาง หลังวันหยุด วันตรุษอิดิ้ลฟิตรี อย่างคึกคัก ขณะที่เจ้าหน้าที่ เน้นทำงานรวดเร็ว บริการทั่วถึง

      วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) บรรยากาศที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเปิดให้บริการ หลังวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่...

คณะผู้แสวงบุญ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

      เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต....