Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อมอบให้กับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 61 total views,  2 views today