Select Page

ประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ประกอบการนำกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธิอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความำม่สงบ ประจำปี 2564