s
Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)