Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 119 total views,  1 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่าย รวมค่าติดตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 2 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 121 total views,  1 views today