Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง จ้างเหมาบริการผู้ประกอบการนำกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำร่างข้อเสนอธรรมนูญระดับตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา : นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.