Select Page

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) การจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้