Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ กิจกรรมค่าจ้างเหมาบริการ