Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ กิจกรรมค่จ้างเหมาบริการ โดยใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

 18 total views,  3 views today