Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจฮาลาล รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจฮาลาล รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

 95 total views,  3 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการคำใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รายการค่าใช้จ่ายจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการคำใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รายการค่าใช้จ่ายจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

 

 

 87 total views,  2 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ศอ.บต. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 68 total views,  2 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 75 total views,  2 views today