Select Page

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมส่งเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) การจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้