Select Page

ข่าว

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตพื้นที่ผ่านบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ” สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ- เพิ่มศักยภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตพื้นที่ผ่านบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ” สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ- เพิ่มศักยภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่

 50 total views,  8 views today

คณะทูตโลกมุสลิม เยือนแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอิสลาม ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จ.นราธิวาส สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

คณะทูตโลกมุสลิม เยือนแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอิสลาม ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จ.นราธิวาส สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 61 total views,  10 views today

คณะทูตประเทศมุสลิมลงพื้นที่ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ภายใต้การผลักดันของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมชมสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก สัญลักษณ์ เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย

คณะทูตประเทศมุสลิมลงพื้นที่ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ภายใต้การผลักดันของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมชมสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก สัญลักษณ์ เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย

 64 total views,  5 views today

 64,961 total views,  25 views today