Select Page

วันนี้ (1 ตุลาคม 2565) กรมการปกครอง จัดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สูใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิด และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 320 คน ซึ่งได้ทำความรู้จักผ่านกระบวนการกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยนำการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายนำพาความสงบและสันติสุขสู่พื้นที่ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มาพบเยาวชนสานใจไทยฯ กว่า 320 คน ซึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 274 คน ศาสนาพุทธ 46 คน และ ศาสนาคริสต์ 1 คน เป็นความโชคดีของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ชีวิต สังคม และความหลากหลายของทุกศาสนา การได้ออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคย เพื่อไปหาประสบการณ์ เรียนรู้ชีวิตและสังคม จะทำให้เยาวชนสามารถมองโลกได้กว้างขึ้น พัฒนาศักยภาพ พร้อมกลับมาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้เรากำลังประสบปัญหาซึ่งเกิดมาจากการต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างแยกทำกิจกรรม ต่างคนต่างถิ่น ส่งผลให้เกิดความเปราะบาง ไม่เข้าใจกัน โดยเยาวชนสานใจไทยฯ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ ความเข้าใจ บริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 8,985 คน ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 4,003 ครอบครัว