Select Page

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ที่ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มิติด้านการพัฒนา ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 พร้อมร่วมรับฟังรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 มิติด้านการพัฒนา ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศอ.บต. ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 38 หน่วยงาน เข้าร่วม

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรา 9 (5) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่กำกับ เร่งรัด การปฏิบัติของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้อำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในมิติงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการทั้งหมดร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ในวันที่ 4 สิงหาคม มีการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ ระดับนานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย และระดับประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และในวันที่ 5 สิงหาคม มีการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เป้าหมาย คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในการประชุมมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ ห้วงปี พ.ศ.2566-2570 โดยผู้แทน สมช. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ความเข้าใจไปประกอบในการดำเนินงานต่อไป