Select Page

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในวันนี้ ( 7 เมษายน 2564) นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาตใต้ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยมีนายฟักรี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายนิอันนุวา สุไลมาน อดีตพาณิชย์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานการต่างประเทศ ศอ.บต.เข้าร่วม ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาไทย จชต.ในต่างประเทศ จำนวน 120 คน 

 

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความมือของ ศอ.บต. และพาณิชย์จังหวัดทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่ จชต. ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดปัตตานี สมาคมศิษย์เก่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าไทย-อินโดนีเซีย สมาคมศิษย์เก่ามาเลเซีย ผู้สมาคมศิษย์เก่าประเทศปากีสถาน องค์การระหว่างประเทศในพื้นที่ จชต. องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children) และมูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ หรือ Digital for Peace ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและสร้างรายได้ระหว่างเรียนแก่ผู้ที่ศึกษายังต่างประเทศ

 

   นาวาเอก จักพงษ์ อภิมหาธรรม กล่าวว่า จากข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักศึกษาไทยใน จชต. ที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเดินทางกลับมาภูมิลำเนา โดย ศอ.บต.มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการทุกมิติใน 5 จชต.เรื่องสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนคือการส่งเสริมการมีงานทำของน้องๆเยาวชนที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในพื้นที่ จชต.มีผู้จบการศึกษาทั้งระดับ ปวช.ถึงระดับปริญญาเอกในแต่ละปีกว่า 3 หมื่นคน และในวันนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคนใช้เวลา 3 วัน เก็บความรู้ในทุกด้านเพื่อไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

 ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการเสวนา ในหัวข้อ แนวทางในการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่และโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นธุรกิจรุ่นใหม่ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ โดยใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model Canvas และการสร้างโมเดลธุรกิจ BMC รวมถึงกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย ศิษย์เก่าต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในพื้นที่ จชต.