Select Page

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายสนั่น สนธิเมือง  ผู้อำนวยการกองสงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พันเอกฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. คณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบล ประกอบด้วย ส่วนราชการในประจำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดและ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองสงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. กล่าวว่า สภาสันติสุขตำบล เกิดขึ้นเนื่องจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแผ่นดินที่มีช่องว่างในการจัดการด้านการบริหารในตำบลที่มีหลายส่วน จึงได้แต่งตั้ง  “สภาสันติสุขตำบล” โดยมีองค์ประกอบ 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย 1.ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  2.ผู้ปกครองท้องถิ่น นายก อบต.  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3.ผู้นำศาสนา โต๊ะอีหม่าม 4. ส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่ในตำบลนั้นๆ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ปลัดตำบล เกษตรตำบล และ5. เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะทำงานฯในแต่ละพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ในตำบลที่รับผิดชอบเพื่อประสานประสานดำเนินงานขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน และมีบทบาทหน้าที่ในการลงพื้นที่ติดตามรับฟัง ข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดพื้นที่สันติสุข

โดยในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงโครงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบลจะต้องขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ลดเงือนไข เกิดความหลายทางวัฒนธรรมเกิดพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่ เพื่ออุดหนุนเสริมการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลให้เกิดเป็นรูปธรรม หมู่บ้านชุมชนมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และเสริมสร้างอาชีพ ลดการว่างงาน การย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดชุมชนต้อนแบบ ชุมชนหน้าอยู่ และพื้นที่สันติภาพสุขขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทั้งกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง “โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ข้อมูลตำบลพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอสงขลา แนวทางการขับเคลื่อนสภาสันติสุข ตลอดจนแผนปฏิบัติงานคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบลไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา กระบวนการ แนวทางดำเนินการลงพื้นที่ติดตามโครงการของส่วนราชการต่างๆ ของคณะทำงานฯ ทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค์และความต้องการของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาตำบล การบริหารจัดการ การบูรณาการแผนส่วนราชการภายในตำบลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย