Select Page

ด้วยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้ น.ส.ณูรอาวาฎิฟ อาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศอ.บต.ประจำอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมกับนางสาวอัสมานีลา ดือเร๊ะ ลูกจ้างเยียวยา ร่วมกับนายนุช ยาแม ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ไร้พรมแดน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามสภาพความเป็นอยู่ ผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้
1. นางสาวรอฟีซัม อาแว อยู่บ้านเลขที่ 77/2 ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
2.นางซาล์มา มะดิง อยู่บ้านเลขที่ 190 ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
3.นางไทรตน สะมะแอ อยู่บ้านเลขที่ 218 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
4.นางสาวมารีย๊ะ มูซอ อยู่บ้านเลขที่ 91 ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส