Select Page

วันที่ 13 มกราคม 63 ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ ศอ.บต. กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”  ในกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำหน่วยตำรวจภูธรภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  พลตำรวจตรี ธเรศ แก้วละเอียด หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า และผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 นายเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้บรรยายภาพรวมนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การขับเคลื่อนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีการพัฒนาทุกมิติยึดโยงกับพื้นที่ทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับตำบล และระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การอำนวยความเป็นธรรมและการช่วยเหลือเยียวยา การส่งเสริมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจผ่านโครงการเมืองต้นแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาล การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระดับตำบล ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ซึ่งการพัฒนาในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมา มีการลงทุน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีเงินลงทุนกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เกิดการสร้างงานที่เห็นเป็นรูปธรรม มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้กระจายสู่ชุมชนท่องเที่ยวผ่านการขายสินค้าท้องถิ่น โฮมสเตย์ และบริการอื่นๆจำนวนมาก เยาวชนรุ่นใหม่เริ่มมีงานทำในภาคธุรกิจขนาดย่อมมากขึ้น ผลจากการดำเนินงานเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อมิติความมั่นคง คนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ทัศนคติที่เห็นต่างกับรัฐแม้จะดำรงอยู่แต่ได้ลดระดับลง หากดำเนินการควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จะต้องผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดเงื่อนไขต่างๆ และสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแนวทางการบริหารงานของตำรวจภูธรภาค 9 ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะมีการระดมแนวคิดของหัวหน้าหน่วยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาความมั่นคง ภัยแทรกซ้อน เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงานของหน่วยในระดับสถานีตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดต่อไป