Select Page

        วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมส้มแขก วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 292 คน เข้ารับอนุปริญญาบัตร ประกอบด้วย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 40 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 128 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 36 คน และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 119 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย

        นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร  ประธานกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามนโยบายการแก้ปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมสันติสุขของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) โดยเฉพาะพื้นที่บริการ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 11 ปีการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไปแล้วจำนวน 1,775 คนและได้ขยายสถานที่เรียนระดับอนุปริญญาให้สนองความต้องการของผู้เรียนไปยัง 7 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอเทพา อำเภอจะนะอำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอสทิงพระและอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,786 คน

        หลังเสร็จสิ้นพิธีประสาทอนุปริญญาแล้ว พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร ในการศึกษาเล่าเรียน จนได้รับอนุปริญญาบัตรตามความมุ่งหวัง ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยเน้นให้ดำรงตนอยู่ในความดี รู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความพอเพียง รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ได้ตระหนักว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ของคนในท้องถิ่นที่ต้องอาศัยการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพของชีวิตไปพร้อมๆกัน และให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า ดำรงอยู่ในความดี มีกำลังกาย กำลังใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป