Select Page

        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณศาลาที่ทำการศูนย์เยาวชนบ้านไทยสุข หมู่ 8  ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มอบชุดรายออิดิ้ลฟิตรีและเลี้ยงอาหารละศีลอดแก่เด็กกำพร้า ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440”  จัดโดย กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข  มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  ผู้แทนนายอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่         ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คนเข้าร่วมงาน

        สำหรับ “กิจกรรมมอบชุดรายออิดิ้ลฟิตรีและเลี้ยงอาหารละศีลอดแก่เด็กกำพร้า ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440”    ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากกความร่วมมือของ กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามและสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการถือศีลอดและการปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอน ตลอดจนมอบชุดรายออิดิ้ลฟิตรีและเลี้ยงอาหารละศีลอดให้แก่เด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ดีของการละศีลอดร่วมกันและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย

        ภายในงานนอกจากมีกิจกรรมมอบชุดรายออิดิ้ลฟิตรีและเลี้ยงอาหารละศีลอดแก่เด็กกำพร้าแล้วยังมีการบรรยายธรรมในหัวข้อ “สถานการณ์เด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และความสำคัญของการอุปการะเด็กกำพร้า” โดยนายอิสมาอีล ซาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจากผู้แทนเยาวชนบ้านไทยสุข อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและสร้างความปลาบปลื้มดีใจให้แก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ให้และผู้รับพร้อมที่จะร่วมกันสานต่อกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนบ้านเกิด ในการรู้รักสามัคคี ตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป