Select Page

        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราววัดหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธี  และมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน ตลอดจนศิษยานุศิษย์พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

        ทั้งนี้ภายในงานมีเจ้าหน้าที่อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปวางในที่กำหนด มีการอ่านหมายรับสั่งและอ่านประวัติผู้วายชนม์ หลังจากนั้น ร้อยโททองสุข ใจดี อนุศาสนาจารย์กรมทหารราบที่ 152 ได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ แด่พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ในครั้งนี้

        สำหรับพระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2499 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง จนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ได้ย้ายมาสังกัดที่วัดหลักห้า ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆรักษ์อารัติ จนถึงปี พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 วาระสุดท้ายพระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ ได้อาพาธด้วยอาการปอดติดเชื้อและมรณภาพในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รวมอายุได้ 63 ปี