Select Page

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  กลุ่มบริหารงานยุติธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรม พลังยุติธรรมสร้างสันติสุขรับเดือนรอมฎอน มอบอินทผาลัม ให้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  6 แห่ง จำนวน 10,100 คน เด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรม/สถานพินิจฯพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  6 แห่ง จำนวน 350 คน

        สำหรับกิจกรรมพลังยุติธรรมสร้างสันติสุขรับเดือนรอมฎอน จัดขึ้นเพื่อขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผ่านการบำบัดทางศาสนาให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์  โดยเฉพาะในห่วงเดือนอันประเสริฐของศาสนาอิสลามซึ่งถือเป็นห่วงการทบทวนตัวเอง การขอบคุณ  การขออภัย  และการอุทิศตนเพื่อสังคม  อีกทั้งเป็นช่วงเวลาขอความเชื่อมโยงตัวเองกับพระผู้เป็นเจ้าและระหว่างผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำสัญญาแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ นำไปสู้การสร้างสัญญาแห่งสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

        ทั้งนี้กิจกรรมพลังยุติธรรมสร้างสันติสุขรับเดือนรอมฎอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรม/สถานพินิจ เป็นจำนวนมาก