Select Page

        วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องรับรอง 1  ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี  เข้าพบและหารือการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.

        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีสิ่งใดที่ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทำเต็มที่ และพร้อมเติมเต็มหน่วยงานราชการเพื่อให้การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยดี

        ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการร่วมกันในทุกๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงทำให้ ศอ.บต. มีบทบาทในการเชื่อมโยงทุกๆหน่วยงาน โดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น