Select Page

       วันที่ 12 เมษายน 2562  เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมด้วย นางสาวประภาพร จันทรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ หม่า เฟิ่ง ชุน กงสุลใหญ่  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา  และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสการดำเนินงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ ระหว่างกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานในมิติต่างๆ ระหว่างกัน โดยมี คณะผู้บริหารของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเข้าร่วมกันอย่างมากมาย

       อย่างไรก็ตาม จากการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเชื่อมโยงในหลายกิจกรรม จนนำมาสู่การเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงความร่วมมือดังกล่าวสามารถกระตุ้นจำนวนของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง ยังขยายไปสู่ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย