Select Page

      วันนี้ (16 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ) ที่ บริษัท เซโกฟาร์ม จำกัด ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธนากร พรหมดวง  ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเร่งรัด กระทรวง กรม และราชการส่วนกลาง  กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. และนางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการเครื่องเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าอัตโนมัติ จาก นายวัชรพล ภุมรา นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) โดยมี นายชานนท์ หนูเพชร จากบริษัท เซโกฟาร์ม จำกัด ให้การต้อนรับ

      ทั้งนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกัดดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน จชต.ในโครงการพัฒนาเครื่องเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าอัตโนมัต  ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และอบรมการใช้เครื่องเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองระดับอัจฉริยะ โดยดำเนินการร่วมกับบริษัทเซโกฟาร์ม จำกัด ในการพัฒนาเครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าอัตโนมัติแบบ Samrt Farmer ให้แก่เกตรกรในพื้นที่ 3 จชต. ให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

      สำหรับ ถั่งเช่า เป็นสมุนไพรจีนที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนาน ด้วยสรรพคุณบำรุงร่างกายและต้านโรคมากมาย ทำให้ นายชานนท์ หนูเพชร จากบริษัท เซโกฟาร์ม จำกัด  ซึ่งเป็นคนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับ นายวัชรพล ภุมรา นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) คิดจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร จึ่งได้คิดค้นตู้เครื่องเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าอันโนมัติ โดยสร้างเครื่องเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าฯ ส่งให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 6 เครื่อง เพื่อทดลองเพาะเห็ดถั่งเช่าให้สามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค้าได้

      อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงในทุกๆมิติทั้งหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถมีอาชีพหลักที่มั่นคงและพัฒนาอาชีพใหม่ ด้วยการดึงศักยภาพของพื้นที่  ทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังการอบรมการใช้งานของเครื่องเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองระดับอัจฉริยะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดต่อไป