Select Page

      วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ณ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  นายสัญฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติติราชการในตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา พร้อมคณะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ เข้าพบ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯเพื่อหารือการขับเคลื่อนการทำงานของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      ในการหารือครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับการช่วยเหลือ เฉพาะกรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง