Select Page

       วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 247 คน โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

      ในการนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวในครั้งนี้ว่า ข้าราชการทั้งหมดที่ผ่านอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 247 คน ล้วนเป็นข้าราชการของพระราชาทั้งสิ้น เราทุกคนล้วนเป็นคนสำคัญต่อประเทศชาติและแผ่นดินใต้ ท่านคงมีความภาคภูมิใจต่อการใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการ และได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเต็มสุดความสามารถ และที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการคนที่เสียสละเพื่อชาติ ในการมาพัฒนาพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันผลที่ได้รับคือทุกคนทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเพิ่มเกียรติยศและความภาคภูมิ ให้คนรุ่นหลังได้ภูมิใจในสิ่งที่เราทำ และในอนาคตเราหวังว่าแผ่นดินใต้ และแผ่นดินไทยได้รับการพัฒนา ดังนั้น ทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและแผ่นดินใต้ จงภูมิใจต่อหน้าที่ที่เราได้รับ และให้ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด เพื่อความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้

      ด้าน นายพงศ์พินิจ พูลสวัสดิ์ ข้าราชการจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนจังหวัดอุดรธานี 1 ปีกับการได้ย้ายมารับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกประทับใจมาก เพราะได้มาเห็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ขอขอบคุณที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นทำให้ได้ประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมรับราชการในพื้นที่หลายๆหน่วยงานมากมาย พร้อมได้รู้บทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น