Select Page

      วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนางทัศนีย์ เพ็งสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ผู้อำนวยการ กอง / กลุ่ม ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง      เข้าร่วมประชุม

      ในการนี้ นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน เพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดขึ้นนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ ศอ.บต. จะต้องดำเนินการในการประกวดรางวัลนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทในการสร้างกลไกลภายในองค์กร โดยได้รองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความสัมฤทธิผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

      สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ จนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาบริการภาครัฐ 2. สาขาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ และ 3. สาขาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

      ทั้งนี้ ในส่วนของ ศอ.บต. มีมติที่ประชุมเห็นชอบที่จะสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาที่ 3 คือ สาขาการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม ประเภท ผลสัมฤทธิ์ของประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเสนอผลการดำเนินการภาพรวมขององค์กร ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อไป