Select Page

      วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน พร้อมทั้งชี้แจงโครงสร้างการทำงานของ ศอ.บต.  โดยมี ดร.ชนธัญ  แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพร้อมด้วย นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ปลัดอำเภอปลัดอาวุโส ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ข้าราชการ พนักงานกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง จำนวน 70 เข้าร่วม

    ดร.ชนธัญ  แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. ปรับโครงสร้างการทำงาน ภายใต้นโยบายการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ โดยจะทำหน้าที่เชื่อมโยง เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน เพื่อทำหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการเร่งให้เกิดแผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

      ด้าน นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เปิดเผยว่า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถพึ่งต้นเองได้อย่างมั่นคง  ด้วยการมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ มีความมั่นคง และความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ร่วมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านและตำบล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีรายได้จากการประกอบอาชีพสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

ทั้งนี้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน จะพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาและพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนา โดยในปีนี้มีเป้าหมาย จำนวน 80 หมู่บ้านครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา