Select Page

      วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ณ  บริเวณลานหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน สานสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอรุณี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายอํานาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ศอ.บต. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรี ตลอดจนชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 600 คน

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้ได้ผ่านห้วงเวลามาหลายยุคสมัย ผ่านห้วงเวลาที่สำคัญของบ้านเมือง เป็นที่เคารพ ศรัทธา ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยาวนาน วันตรุษจีน หรือวันปีใหม่ก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเชื้อสายจีน ซึ่งทำให้ญาติพี่น้องได้มาพบกัน การจัดงานในครั้งนี้เป็นการให้พี่น้อง ลูกหลานชาวจีนได้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน  แม้สถานการณ์ในพื้นที่จะเปราะบาง มีเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ้าง แต่เรามองเห็นแสงสว่างในวันข้างหน้า ทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีโอกาสมีงานทำ ซึ่งชาวจีนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดห่วงโซ่การพัฒนาในการสร้างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศอ.บต. คือศูนย์กลางที่จะประสานทุกหน่วยงานเพื่อนำพาการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในวันหน้า  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกรูปแบบเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

      ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ศอ.บต. ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานีและชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย มูลนิธิเทพปูชนียสถาน มูลนิธิปัตตานีสงเคราะห์  มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศล มูลนิธิโรงเรียนจ้องฮั้ว มูลนิธิจ้าวเองสือ สมาคมฮากกา สมาคมฮกเกี้ยนและสมาคมคุณธรรมสถานศิษย์จี้กงปัตตานี “เด็กก่า” จีลิ้มเกาะ กำหนดจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2562 ขึ้น เป็นครั้งที่ 12 โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยตรุษจีน “ไซน่าบอย & ไซน่าเกิร์ล” การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ การประกวด       “มิสไซน่าปัตตานี”  เพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีให้คงอยู่สืบไป