Select Page

      วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาในทุกมิติ เพื่อสร้างสันติสุข และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

      พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมข้าราชการในปีนี้มีเป้าหมายอย่างมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในพื้นที่ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การอบรมในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมโยงต่างๆ และที่สำคัญข้าราชการในพื้นที่จะต้องรู้ถึงประวัติศาสตร์อย่างถ่องแท้ รู้องค์ประกอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ อิสลาม คริส และศาสนาอื่นๆ รวมถึงชาติพันธ์ต่างๆ ว่ามีความเป็นมา ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้าง และการเป็นข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีความพร้อมต่อการให้บริการ มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจต่อการทำงาน และสำคัญที่สุดต้องให้ข้าราชการทุกคนรู้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนสำคัญต่อการคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนตำแหน่งสูงขนาดใดก็ตาม หลังจากนี้ไปข้าราชการที่เข้าอบรมทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องเข้าใจบริบทการเป็นอยู่ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงต่อไป

      ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดเป้าหมายในการอบรมข้าราชการ จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 240 คน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือช่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการมอบนโยบายการบริหารและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จะได้ไม่ไปสร้างเงื่อนไขกับประชาชนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างเครือข่ายบุคลากรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานร่วมกันให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น