Select Page

      วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พมจ.ยะลา) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนด้อยโอกาสที่โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1880 ศอ.บต. ที่แจ้งชื่อนายอับดุลเลาะ เฮงบารู อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งร้องทุกข์ขอสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และขอให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพแก่บุตรสาว นางสาวรอมียะ ยะโก๊ะ อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาและมีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูเพียงลำพัง 2 คน

      ภายหลังที่ ศอ.บต.และ พมจ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามความเป็นอยู่ของผู้ร้องเรียน นายอับดุลเลาะ เฮงบารู พมจ.ยะลา ให้ข้อมูลว่า ได้ประสานผู้นำท้องที่ที่ดูแล จากการประเมินพบว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ที่ยังสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง ยังไม่เข้าข่ายผู้ด้อยโอกาส ยากจนและต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ส่วนการให้ความช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนั้น จะต้องนำเข้าหารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ จะได้รับงบสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ในส่วนบุตรสาว นางสาวรอมียะ ยะโก๊ะ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา สพจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งประสานสถานประกอบการนวดแพทย์แผนไทยในพื้นที่ที่เปิดรับผู้พิการเข้าทำงาน และให้นางสาวรอมียะ ยะโก๊ะ เสนออาชีพเสริมที่สามารถทำที่บ้านได้ อาทิ ทำขนมเพื่อจำหน่าย หรือปลูกพืชทางการเกษตร เป็นต้น โดยจะประสานกู้เงินสำหรับผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

      ด้านนายดำรงค์ อินโท เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ศอ.บต. กล่าวถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยประสานการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1880 หรือศูนย์ดำรงธรรมของศอ.บต. เมื่อรับเรื่องร้องทุกข์ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ต่อไป