Select Page

  วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ   ได้เข้าร่วม “งานครบรอบ 70 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทย:อนาคตของเด็กทุกคน” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด

  สำหรับงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กในประเทศไทย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน    ภาคประชาสังคม คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ และประชาชนทั่วไป

  ทั้งนี้ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะติดตาม ได้ร่วมรับฟังการกล่าวเปิดงาน   โดยฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายโทมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ เด็กและเยาวชนจะต้องเป็น ” Agent of Change” หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง , เด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และต้องสร้างเด็กที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Global Citizen) ไม่เพียงแต่เด็กจะต้องพัฒนาชาติ แต่จะต้องพัฒนาโลก

  อีกทั้ง ได้ร่วมรับฟังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย นายอานันท์ ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะทูตสันถวไมตรี ของยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญจากปาฐกถาพิเศษ โดยได้แสดงความชื่นชมต่อการดำเนินงานของยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ปราศจากมลทินของนโยบายการเมือง/อิทธิพลทางการเมือง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆมีประโยชน์ยาวนานจนถึง 70 ปี โดยมีเป้าหมายคือช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นเรื่องของการทำดี ด้วยสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลประโยชน์ส่งถึงเด็กโดยตรง ซึ่งคำว่า “เด็ก” ไม่มีพรมแดนกั้น และไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศาสนา เพศ หรือ ชนชาติ

  นอกจากนี้ผู้แทน ศอ.บต. ยังได้ร่วมลงนามบนภาพ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการดำเนินการด้านเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย แนวทางการจัดการ ความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้แทนภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากภาคประชาสังคม พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสิทธิเด็กและการปกป้องเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป