Select Page

    ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในครั้งนี้ว่า หากพูดถึงในเรื่องการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบถือไม่ใช่อุปสรรคด้านการศึกษา แต่กลายเป็นเรื่องของการอ่าน เขียน การพูด และความแสดงออกของนักเรียนมากกว่าที่ทำให้การเรียนในพื้นที่นั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวนี้เองที่คอยฉุดรั้งถึงเรื่องคุณภาพของการศึกษาในพื้นที่ และทำให้กลายเป็นโจทย์หลักที่ต้องแก้ไขในภาพรวม เพราะโรงเรียนคือฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ นำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

    การลงพื้นที่ในวันนี้ ( 3 ธันวาคม 2561 ) ที่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. เจ้าหน้าที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมศึกษาดูการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการมาใช้ร่วมกันระหว่างภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศาสนา ให้เข้ากันอย่างลงตัว

    โดยพันเอก เริงฤทธิ์ เฉลยฤกษ์ รองหัวหน้าคณะทำงานที่ 2 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในครั้งนี้ว่า ต้องยอมรับว่าการลงพื้นที่มาเยี่ยมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาในครั้งนี้ มีความประทับใจอย่างมาก โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์อย่างลงตัว โดยเฉพาะเรื่องภาษา เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปรียบกว่าเด็กพื้นที่อื่น ๆ เพราะเด็กในพื้นที่แห่งนี้จะมีภาษาที่หลากหลาย ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ที่มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาเด็กเรียนให้เข้าใจภาษา ควบคู่กับศาสนาได้อย่างสวยงาม

    โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา หรือ ปอเนาะบาโงจืองา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่กำลังศึกษารวมทุกชั้น ทุกหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 1,921 คน โดยแบ่งเป็นชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 40 คน, ชั้นอนุบาล จำนวน 435 คน, ชั้นประถมศึกษา จำนวน 856 คน, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 398 คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 192 คน โดยโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาแห่งนี้ คือหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรและความเป็นสากลในทุก ๆ ด้าน ทั้งนักเรียนในภาคใต้และนักเรียนในภาคอื่น ๆ ได้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาจำนวนมาก ก็เพราะความยอดเยี่ยมในด้านการเรียนการสอนและบรรยากาศที่เป็นมิตร พร้อมกับมาตราฐานด้านคุณภาพการศึกษาจึงกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบที่ตั้งตระง่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในครั้งนี้ ได้สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มารู้ถึงสภาพปัญหา ความเป็นอยู่ อุปสรรคของการศึกษา และการปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง จากนี้ไปคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ จะร่วมกับส่วนราชการที่สำคัญอาทิ กระทรวงศึกษาธิการ และศอ.บต. หารือเพื่อนำไปปรับปรุงระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงในอนาคตที่ยั่งยืน