Select Page

วันนี้ (10 ก.ค. 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดมหกรรมวิชาการแม่และเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดมหกรรม และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพัฒนากลไกบริการและบริหารเครือข่ายจัดการภาวะทุพโภชนาการ และยกระดับงานด้านโภชนาการเด็กเล็กและครอบครัวในพื้นที่ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจทางบวกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการจากครอบครัว ชุมชน เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาชนในชายแดนใต้

ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่าจากการที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ในวันนี้จึงร่วมกันจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการแม่และเด็ก เพื่อนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ของการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขในแม่และเด็กของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการสื่อสารและส่งต่อ พร้อมนำเสนอข้อสรุปของโครงการวิจัย การทำงานของพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา พร้อมนำเสนอโครงการวัคซีน 10 โครงการ ที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมา และอื่นๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมมหกรรมในครั้งนี้กว่า 400 คน

ด้านผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัญหาที่ทุกหน่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องร่วมกันแก้ไขคือ ปัญหาทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการส่งผลให้เด็กในพื้นที่ขาดสารอาหาร เตี้ย แคระ แกร็น มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ บางรายอาจส่งผลต่อสติปัญญา แม้ว่าอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาเหตุหลักๆของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ ซึ่งเกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องของครอบครัว อาชีพ รายได้ ความรู้ด้านสาธารณสุขจนทำให้ลูกหลานเกิดภาวะทุพโภชนาการดังกล่าว ขอบคุณทุกหน่วยทุกคนที่ช่วยกัน และให้โอกาสพัฒนาสุขภาวะแม่และเด็ก รวมถึงพัฒนารูปแบบการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

 43 total views,  2 views today