Select Page

วันนี้ (10 ก.ค. 2567) เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ จัดโครงการสิทธิมนุษยชนสำหรับพระสงฆ์ผู้เยียวยาจิตใจ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ และหลักการรักษาเยียวยาจิตใจทางการแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พร้อมให้พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในกิจกรรมมีพระสงฆ์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลาเข้าร่วมรับฟังหลักการสิทธิมนุษยชนดังกล่าว โดยมีนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นประธานเปิดโครงการ และมีพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะสงฆ์ ภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมบรรยายบทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มีพลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเกียรติร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน ความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจ ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม และการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายของหน่วยราชการ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมทักษะการให้คำปรึกษาและแนะนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

สำหรับโครงการสิทธิมนุษยชนสำหรับพระสงฆ์ผู้เยียวยาจิตใจนี้ ดำเนินการขึ้นเนื่องจากผู้จัดเล็งเห็นว่า พระสงฆ์เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชน และเป็นการถวายเพิ่มพลัง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวและช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนลดลง เกิดจากโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2567

 29 total views,  2 views today