Select Page

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ “สัญจร” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างถูกต้อง ตามแผนการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. และพญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดยะลา และนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดยะลา รวมจำนวน 450 คน พร้อมตั้งเป้าจัดกิจกรรมนี้อีก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี สงขลา และนราธิวาส ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วม 1,780 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา สร้างความเข้าใจก่อนเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ “สัญจร”มีผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.จิรภัค สุวรรณเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศอ.บต. ได้บรรยายให้ความรู้การดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และการรับรองคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งช่องทางการประกอบอาชีพ ภายหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนต่ออียิปต์อย่างไรให้ไฉไล จบไปได้งาน ด้านนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซีย ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ ภายในกิจกรรม ยังมีการเสวนา นักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอียิปต์ ทูร์เคีย อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จากต่างประเทศ

 41 total views,  3 views today