Select Page

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) เวลา 19.10 น. ที่ โรงแรมบีพีสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและสร้างภาวะการเป็นผู้นำในการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะเพื่อยกระดับสู่การเป็นนักจัดการและนวัตกรชุมชน โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากเครือข่ายสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ งานออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร บริษัทศูนย์วิชาการอาคเนย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวพบปะพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บัณฑิตอาสาฯ ในตอนหนึ่งว่า บัณฑิตอาสาถือเป็นสมาชิกครอบครัว ศอ.บต. มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2552 ดีใจที่มีโอกาสได้พบปะกันในกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่บัณฑิตอาสาได้ทำงานให้กับพื้นที่ในนาม ศอ.บต. ที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำงานต้องมีการพัฒนาทักษะ ระยะเวลาที่ผ่านไปในแต่ละปี มีเนื้อหามีประเด็นใหม่ๆที่บัณฑิตอาสาควรได้รับการส่งเสริม ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตอาสาถือว่ามีส่วนสำคัญในการบริหารพื้นที่จึงเป็นข้อต่อที่สำคัญ ในการพัฒนาและบริหารจัดการในระดับหมู่บ้าน รูปแบบการจัดการ รูปแบบของการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ก็มีความชำนาญและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเพิ่มองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้ เชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตอาสาว่าทำได้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม บัณฑิตอาสาถือเป็นแกนหลักในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล เป็นผู้ช่วยประจำพื้นที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือนโยบายผู้บริหารของ ศอ.บต. และทำหน้าที่ในการเป็นผู้รับชอบจัดเก็บรวบรวมสอบทานข้อมูลของหมู่บ้าน สนับสนุนภารกิจ การติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุง ประยุกต์ด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

 29 total views,  3 views today