Select Page

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานร่วมละศีลอดกับเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินงานในห้วงเดือนรอมฎอน เดือนสำคัญของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศอ.บต. มีการหนุนเสริม และสนับสนุนปัจจัยละศีลอดแก่ประชาชนยากไร้ ที่อยู่ในบัญชีซากาต (บัญชีครัวเรือนยากจน) อีกทั้งยังมอบให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแต่ละแห่งใน 3 จังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถถือศีลอดในเดือนพิเศษนี้ได้อย่างสมบูรณ์ เหมือนประชาชนทั่วไป นอกจากนี้เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะผู้บริหาร ยังได้เดินทางร่วมละศีลอดกับผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ทุกโอกาส เพื่อให้เห็นว่า ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสนับสนุนความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ของประชาชนทุกศาสนิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 72 total views,  1 views today